Technik Rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

nowy zawód

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik rachunkowości

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych jest klasyfikacja wspólna dla zawodu Technik Ekonomista i Technik Rachunkowości

 

W zakresie kwalifikacji EKA.05  Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 2. sporządzania dokumentacji kadrowej;
 3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 4. rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

 

W zakresie kwalifikacji EKA.07.Prowadzenie rachunkowości absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 2. ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 3. przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 4. wyceniania składników aktywów i pasywów;
 5. ustalania wyniku finansowego;
 6. sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 7. prowadzenia analizy finansowej.

Skip to content