Stypendium Prezydenta Miasta Legnicy

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach

Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica

UCHWAŁA NR XLIII/453/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia  8  marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203 i 2361)

UCHWAŁA NR XXVII/342/21 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/453/18 Rady Miejskiej Legnicy w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327)

Formą  realizacji  Programu   wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  w  Mieście  Legnica jest stypendium motywacyjne o nazwie Stypendium Prezydenta Miasta Legnicy, zwane dalej „stypendium”.

  Stypendium przyznawane jest w trzech kategoriach:

1) naukowej – przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce;

2) sportowej – dla dzieci i młodzieży osiągających wysokie wyniki sportowe;

3) artystycznej – dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie;

W kategorii stypendium naukowe wyodrębnia się:

1) stypendium wiedzy ogólnej;

2) stypendium wiedzy technicznej.

Stypendium może być przyznawane dzieciom i młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium naukowe

  1. Stypendium wiedzy ogólnej

Stypendium może być przyznane dzieciom i młodzieży, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen otrzymanych w danym roku szkolnym: 5,0 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Może być przyznane dzieciom i młodzieży, którzy poza kryterium określonym powyżej dodatkowo spełniają 2 z poniższych kryteriów:

–  uzyskali tytuł laureata lub  finalisty  konkursu  przedmiotowego, olimpiady  co  najmniej  na  etapie wojewódzkim;

– angażowali się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, np. wolontariat, samorząd uczniowski, harcerstwo;

  1. Stypendium wiedzy technicznej

Stypendium wiedzy technicznej jest przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe i może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz spełnia co najmniej 4 z poniższych kryteriów:

1)     uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0;

2)     uzyskał średnią ocen z przedmiotów zawodowych nie niższą niż 4,5;

3) najwyższy wynik w szkole z egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w  zawodzie;

4)    uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursach o charakterze zawodowo-technicznym
na etapie regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;

5)  poszerza umiejętności zawodowe i zdobywa nowe kwalifikacje poparte stosownymi
dokumentami np. certyfikatami;

6)    posiada znaczące osiągnięcia związane z tematyką zawodową, np. jest autorem rozwiązań
technicznych, konstrukcyjnych w zakresie obszarów kształcenia;

Stypendium sportowe

Stypendium w kategorii sportowej może być przyznane dzieciom i młodzieży, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

  • zajęli miejsca od I – V w rozgrywkach prowadzonych przez polskie związki sportowe,
  • na szczeblu  co najmniej wojewódzkim lub są co najmniej członkami kadry wojewódzkiej  w  danej  dyscyplinie sportu;

2)     uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

3)    osiągnęli minimum średnią ocen otrzymanych w danym roku szkolnym:

4,1 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium artystyczne

Stypendium może być przyznane dzieciom i młodzieży, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen otrzymanych w danym roku szkolnym: 5,0 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Może być przyznane dzieciom i młodzieży, którzy poza kryterium określonym powyżej dodatkowo spełniają 2 z poniższych kryteriów:

  • uzyskali I – V miejsce w przeglądach i festiwalach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim

lub  ogólnopolskim;

  • uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu artystycznego – recytatorskiego,
  • plastycznego, muzycznego lub z innych dziedzin sztuki – co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

4)   są autorami wydarzeń artystycznych.

Wniosek o przyznanie stypendium sporządza dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną przekazuje do Urzędu Miasta Legnicy.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 30 czerwca każdego roku w biurze podawczym Urzędu Miasta Legnicy pl. Słowiański 8.

Rozpatrzenie wniosków następuje nie później niż do 25 sierpnia danego roku szkolnego.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1)     złożenia po terminie,

2)     niespełnienia wymogów formalnych, w tym m.in. złożenia na innym druku, niż określony

3) nieprawidłowego sporządzenia, w tym m.in. z pominięciem treści określonych
w formularzu wniosku;

4)   braku merytorycznego uzasadnienia do przyznania stypendium.

Uczniowi może być przyznane stypendium tylko w jednej kategorii.

Stypendium przyznaje się jednorazowo za okres roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.

Stypendium przyznaje Prezydent Miasta.

 

Stypendium Prezydenta Miasta Legnicy.pdf

Skip to content