RODO

OBIEKT MONITOROWANY CAŁODOBOWO

Administratorem Danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy.

Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony dóbr i mienia. Obejmuje swym zasięgiem plac przed wejściem głównym, wejście boczne, dziedziniec szkoły, korytarze oraz wejście do sali gimnastycznej.

Podstawa prawna:

art. 108a Prawo oświatowe (t. j.  Dz. U. 2018 poz. 996)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  76 7233400 lub drogą elektroniczną pod adresem mboczon@zse.legnica.eu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych Stefana Żeromskiego z siedzibą w Legnicy, Plac Słowiański 5 . Może się Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 76 7233400  lub adres email zse@zse.legnica.eu
 • 2) może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych –Zbigniew Nowak Inspektor Ochrony Danych Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy59-220 Legnica tel.  (76) 728 65 28 e-mail:   iod@zojo.legnica.euZłotoryjska 144
 • 3) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
  1. Przyjęcia ucznia do szkoły;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
  4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 • 4) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
 • 5) Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 • 6) Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas
  w ramach realizacji prawa oświatowego.
 • 7) Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • 8) Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 • 9) Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 10) Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 • 11) Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
Skip to content