Kalendarium roku szkolnego

MEN Kalendarz Roku Szkolnego 2020/ 2021

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020 pdf

Kalendarz roku szkolnego 2020/21 dla ucznia pdf

 

Klasy 1, 2, 3

I semestr                  1 września 2020 r. –   5 lutego 2021 r.

II semestr                 8 lutego 2021 r. –   25 czerwca 2021 r.

Klasy 4

I semestr                     1 września 2020 r. –   11 grudnia 2020 r.

II semestr                   14 grudnia 2020 r. –  30 kwietnia 2021 r.

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
 2. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3, 4                                            2 września 2020 r.
 3. Zebranie z rodzicami uczniów wymagających  wsparcia (powracających z zagranicy
  i obcokrajowców
  oraz wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej)                                                                                                                                  24 września 2020 r.
 4. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3, 4                                         10 listopada 2020 r. 
 1. Zakończenie I semestru dla klas 4                                                           11 grudnia 2020 r.
 2. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna – klasy 4                                           14 grudnia 2020 r.
 3. Zimowa przerwa świąteczna                                                             23 – 31 grudnia 2020 r.
 4. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3, 4                                             5 stycznia 2021 r.
 5. Część pisemna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie: TG.12, TG.14                                                   12 stycznia 2021 r.
 6. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje  w zawodzie: TG.12, TG.14                                                   11 stycznia 2021 r.
 7. Ferie zimowe                                                                                       18-31 stycznia 2021 r.
 8. Zakończenia I semestru dla klas 1, 2, 3                                                        5 lutego 2021 r.
 9. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna – klasy 1, 2, 3                                       8 lutego 2021 r.
 10. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3, 4                                               11 lutego 2021 r.
 11. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3, 4                                               25 marca 2021 r.
 12. Wiosenna przerwa świąteczna                                                              1 – 6 kwietnia 2021 r.
 13. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy 4                                           26 kwietnia 2021 r.
 14. Zakończenie zajęć w klasach 4                                                                30 kwietnia 2021 r.
 15. Część pisemna egzaminu maturalnego                                                   4 – 20 maja 2021 r.
 16. Część ustna egzaminu maturalnego                                                        7 – 20 maja 2021 r.
 17. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1,2, 3                                                      18 maja 2021 r.
 18. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy 1, 2, 3                               18 czerwca 2021 r.
 19. Część pisemna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie :

                AU.33, AU.35, AU.36,TG.13, TG.15                                            22 czerwca 2021 r.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie:

             AU.33,  TG.13, TG.15                                                                   21 czerwca 2021 r.

             AU.35                                                                                       24-26 czerwca 2021 r.

             AU.36                                                                                       26-28 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych                                  25 czerwca 2021 r.

 

 Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 :

 1. 12 stycznia 2021r. –    część pisemna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie
 2. 11 stycznia 2021 r.       –    część praktyczna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie
 3. 4 maja 2021 r. –    pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
 4. 5 maja 2021 r. –    pisemny egzamin maturalny z matematyki
 5. 6 maja 2021 r. –    pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
 6. 4 czerwca 2021 r. (piątek) –    po Bożym Ciele
 7. 22 czerwca 2021 r. –   część pisemna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

Ferie zimowe

 

18 – 31 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu września
30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

 

8 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
i w szkołach podstawowych dla dorosłych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
29 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

Egzamin maturalny

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

11 Egzamin zawodowy Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

 

12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

 

13 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

14 Ferie letnie

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

 

Skip to content